SZYBKI KONTAKT

  • ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
  • tel.: +48 22 463 47 70
  • Fax.: +48 22 460 08 02
  • e-mail: kigor.sawicki
Siedziba Kancelarii Patentowej
mieści się w centrum Warszawy


Mapa dojazdu

Zmiany dotyczące wynalazków wspomaganych komputerowo

2020-10-13
Zmiany dotyczące wynalazków wspomaganych komputerowo
Kategoria:   

Jedna z ważniejszych zmian w prawie własności przemysłowej (p.w.p.), jakie weszły w tym roku w życie, dotyczy ułatwienia wynalazków wspomaganych komputerowo w Polsce.

Do tej pory Urząd Patentowy RP z reguły odmawiał udzielenia patentu na wynalazki związane z programami komputerowymi, opierając się w art. 28 ust. 5 p.w.p., zgodnie z którym za wynalazki nie uważa się w szczególności programów do maszyn cyfrowych. To z kolei prowadziło to do tego, że zgłaszający wybierali drogę postepowania przed EPO (Europejskim Urzędem Patentowym) zamiast przed UPRP.

Obecna zmiana ustawy p.w.p. wprowadziła do art.28 ustęp 2, według którego programów komputerowych „nie uważa się za wynalazki, o ile zgłoszenie dotyczy przedmiotu lub działalności jako takich”. Taki zapis pozwala na dostosowanie obowiązującego w Polsce prawa własności przemysłowej do brzmienia art. 52 pkt (2) i (3) Konwencji o Patencie Europejskim.

Drugą istotną zmianą jest uściślenie wymaganych elementów opisu patentowego (art. 33 pwp). Nowe przepisy wprowadzają wymóg wskazania problemu technicznego do rozwiązania przez wynalazek zgłoszony do ochrony, a jednocześnie w zastrzeżeniach patentowych likwidują wymóg oddziaływania na materię.

Wprowadzone zmiany, dostosowując polskie przepisy regulujące ochronę wynalazków z treścią Konwencji o patencie europejskim, powinny prowadzić do łatwiejszego uzyskiwania w UPRP patentów na wynalazki wspomagane komputerowo.